Galaten

Deze studie gaat over de brief aan de Galaten geschreven door Paulus. De studie omvat 4 delen die aangeeft wie Paulus is.

 

In deze eerste studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
1. Wie was Paulus.
2. Wie waren de Galaten.
3. Wat is de actualiteit van de boodschap voor ons vandaag?

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 1

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 1

We zien in welke tijd Paulus leefde en hoe zijn relatie was met de apostelen. Paulus was een Romeinsburger en was van Joodse afkomst. Hij is geboren in Tarsus in Cilicië, dat ligt in Zuid / Midden Turkije. Paulus was een zeer gelovig man en is in Jeruzalem opgeleid door Gamaliël. Die opleiding was gericht op de Joodse wetten en cultuur. Dwz dat hij leefde volgense de wet zoals dat in het OT wordt aangegeven. Daar paste NIET de nieuwe leer over het volbrachte werk op Golgotha in, de genade voor Joden en niet Joden. Vanuit zijn traditionele opvattingen ging hij zeer voortvarend te werk om deze nieuwe geestelijk stroming te vernietigen. Hij ging naar Damascus om daar de Christenen te vervolgen. Juist op die weg werd hij geroepen door de Heer Jezus en werd hij van een bestrijder een Apostel. De bedoeling van de brief wordt uitgelegd en verwijst naar overeenstemming en de vrucht van de Geest. Daarbij komt uitvoerig aan de orde de “Jewish roots movement” (Joodse wortels en beweging). We zien in de tijd steeds weer bewegingen / ontwikkelingen van het ene uiterste naar het andere uiterste, lopende van Vrijzinnigheid, Charamatische beweging en een wens om terug te keren naar de Joodse tradities. Henk laat zien dat de Paulus daar juist discussie over heeft met de andere Apostelen. Ook zien we dat de anderen luisteren naar Paulus en het meningsverschil afsluiten met een handdruk.

Wil je de sheets downloaden klik dan op de rechterplaatje.

 
 

 


 
 

Deze tweede studie gaat inhoudelijk in op de brief aan de Galaten. De volgende punten komen aan de orde:
1. De autoriteit van de Apostel
2. De eenheid

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 2

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 2

We lezen dat Paulus een apostel is. Voor de meesten van ons is die opmerking niet nieuw, Paulus is een apostel, wellicht weten we zelfs te zeggen: dat Paulus een Apostel voor de heidenen is. Toch zoomen we in deze studie hier even op in en kijken wat de Bijbel zegt over wat een apostel is.
De evangeliën leren ons dat er twaalf discipelen waren die tot de nauwe kring rond de Heere Jezus behoorden. Er waren veel meer volgelingen, maar deze twaalf nemen een bijzondere plaats in. Één van de twaalf, Mattias, wordt nader besproken, verder zien we dat Paulus niet in deze rij staat genoemd. Paulus is echter geroepen, gemandateerd, zijn volmacht heeft hij gekregen niet door mensen, maar door de Heere. Er is heel wat te doen geweest over het apostelschap van Paulus. Paulus pleit voor eenheid in het evangelie en de verkondiging en wijst de kring van Jacobus terecht. Het gaat dan over de wet en de genade en hoe Joden en niet Joden daarmee om moeten gaan. Waarom neemt Paulus twee getuigen mee, Barnabas en Titus? Uit eindelijk volgt er een handdruk (Gal. 2:9) en zijn de broeders het met elkaar eens .

Wil je de sheets downloaden klik dan op de rechterfiguur.

 
 

 


 
 
In deze derde studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
1. Voor de wet gestorven, einde van de wet
2. Rechtvaardiging is door het geloof
3. Waarom dwingt u de heidenen op Joodse manier te leven?
4. Wie heeft u betoverd?
5. Waartoe dient de wet?

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 3

Sheets Bijbelstudie Galaten Deel 3

We hebben onze Bijbel in overzichtelijke hoofdstukken en verzen ingedeeld, makkelijk om dingen op te zoeken. Bovendien hebben we bijbelboeken en hoofdstukken opgesplitst in zg. perikopen, waarboven we een kort opschrift hebben geplaatst wat een beetje betrekking lijkt te hebben op de inhoud. Soms lijkt het er niet op, in ons geval nu wel: ‘Voor de wet gestorven’. Dit opschrift dekt de lading zeer wel.

Hoe komt Petrus ertoe om heidenen te dwingen Joods te leven. Paulus vraagt aan Petrus: Waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven?”
Nu geeft Pauls een les aan Petrus over Joden en Heidenen. Wij van nature Joden, dus geen heidenen, WIJ WETEN HET. We moeten ons hierbij goed realiseren dat de Joden dan al zeker zo’n 1500 jaar de thora van God hebben, aangevuld door de geschriften van richters en profeten. Heel hun geschiedenis is begeleid door de Heere God en Zijn dienaren die Gods onderwijs gaven.

Na zijn uitleg vraagt hij aan Petrus: Waarom dwingt u dan de heidenen op Joodse manier te leven? Waarom zullen we dan het gebouw van wettische plichten dan toch weer oprichten, dit om gerechtigheid te verwerven? Had het dan niet afgebroken mogen worden, waren we door te wijzen op der gerechtigheid door geloof dan verkeerd bezig?

Het is verbazend om te zien wat Petrus doet, we lezen dat in Galaten 1:11 e.v.: Petrus zonderde zich af van de heidenen toen er joden uit de kring van Jacobus kwamen. De studie laat zien wat dit dan betekent.

Dan is de conclusie van Paulus: Is Christus dan  een dienaar van de zonde, Galaten 2:18? Dat kan toch niet, volstrekt niet!

Genade alleen! Galaten 2:1: “Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven”.

Wil je de sheets downloaden klik dan op de linkerfiguur.

 


 

 
 

In deze vierde studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
1. Vruchten van de Geest